Warning: Creating default object from empty value in /home/heerenveenimpo/1OQDH224/htdocs4/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 317
Leccor Heerenveen Import Nederland

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN heerenveen import bv 8457 ep gersloot/heerenveen, blad 1 van 4.
Artikel 1. Algemeen.
1 Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder
omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle
transacties.
2 De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de
tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.
Artikel 2. Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen ondermeer wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.
Artikel 3. Overeenkomsten.
1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie
kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben
plaatsgevonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper
schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.
2 Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor
ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.
3 Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt
ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd.
Artikel 4. Prijzen.
1 Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot/Heerenveen
of af fabriek verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd
met de ten tijde ven de levering verschuldigde omzetbelasting.
2 Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer
door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijzigingen in de valuta, dan wel prijsverhogingen
door de fabrikant, dan zijn wij gerechtigd de prijs dienoverenkomstig aan te passen, met
dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen
prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige
schadevergoeding.
3 De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander
geval van prijsverhoging uit te sluiten.
Artikel 5. Leveringstermijnen.
1 De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende
overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen
leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde
bij overmacht.
2 Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling
van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.
Artikel 6. Levering.
1 De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot/Heerenveen of af fabriek met dien verstande, dat
tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten van vervoer voor onze rekening nemen.
2 Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden
de gekochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele
verzekering zijn ten laste van de afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze
van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer.
Tenzij anders is overeengekomen worden de gekochte artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer
worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan
de afnemer overgedragen.
3 De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.
4 Indien overeengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de
afnemer verplicht binnen vijf dagen na de dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht
dat de artikelen ter zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot/Heerenveen af te halen, bij
gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten van opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd
is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het
recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2
van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.
heerenveen import bv 8457 ep gersloot/heerenveen, blad 2 van 4.
Artikel 7. Betaling.
1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele
rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie , gedaan
te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde
termijn van vijf dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.
2 Indien dertig dagen na factuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een
rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer, geheel of ten dele, ingebreke
blijft met de betaling, over het volle factuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een
gehele maand gerekend.
Artikel 8. Risico.
Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de
afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de
afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van vijf dagen heeft plaatsgehad met ingang
van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat
het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de
afnemer en evenmin op uitstel van betaling.
Artikel 9. Overmacht.
1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn , dat naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden,
geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of
ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:
· niet, niet-volledig en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur.
· oorlog en oorlogsgevaar.
· gehele of gedeeltelijke mobilisatie.
· in- en uitvoerverboden.
· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst
bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien
was.
· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand
en diefstal.
3 Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten
aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
1 Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij,
van het verkochte eigenaar.
2 Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten
niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.
3 Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde artikelen
mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan,
cedeert de afnemer voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting
bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij
zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning
van de cessie te vragen.
4 Indien wij de nog niet betaalde artikelen aan de afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht
beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.
Artikel 11. Garantie.
1 Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is
verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.
2 Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is
overeengekomen, ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.
heerenveen import bv 8457 ep gersloot/heerenveen, blad 3 van 4.
Artikel 12. Reklames.
1 De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal
en deugdelijkheid te controleren.
2 Reklames behoren binnen acht dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
De gemelde termijn van acht dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen,
ofwel-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer. Reklames op andere wijze dan
wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later
dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlij waarde.
3 In afwijking in zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor
bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen acht dagen
na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig
en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken
is elke reklame uitgesloten na verloop van één jaar na de verzending of afhaling van de gekochte
artikelen.
4 Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen
zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft
te worden genomen.
5 Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn
te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze,
de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de
koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk
voor schade, direkt of indirekt geleden, door de afnemer of derde, tengevolge van gebreken
of onduidelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid
uit te sluiten.
6 In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden,
terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.
7 Tijdig ingediende reklames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan
de afnemer ons terzake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid
voor de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijk
toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.
Artikel 13. Modellen.
De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen,
modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voorzover niet schriftelijk anders
is overeengekomen.
Artikel 14. Wanprestatie en ontbinding.
1 Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daardoor reeds ingebreke, zonder dat
enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.
2 Onverminderd het bepaalde in het Burgelijk Wetboek hebben wij in geval van wanprestatie het
recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of
ten dele op te schorten, danwel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer
keuze.
3 De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht
worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel ingeval van verkregen surséance
van betaling, ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden
of door een derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland
te verlaten.
4 In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar
zijn.
Artikel 15. Aansprakelijkheidsuitsluiting.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade onstaan door schuld of opzet van ons personeel
danwel ontstaan door derden.
heerenveen import bv 8457 ep gersloot/heerenveen, blad 4 van 4.
Artikel 16. Drukfouten.
Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, prijslijsten, e-mail en website zijn wij niet aansprakelijk. Wij
behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.
Artikel 17. Zekerheidsstelling.
Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 125,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling
te verlangen.
Artikel 18. Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.
Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde
bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eertse aanmaning
aan ons te voldoen. Met name komen te zijnen laste, deklaraties van advocaten en procureurs zowel
in als buiten rechte, ook voorzoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten
van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassoburo’s. Te zijnen lasten komen eveneens de kosten van
faillissementaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.
Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt.
De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken
ter incasso van het verschuldigde met een minimum van € 10,-, en zullen alsdan door de afnemer aan
ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot voldoening van het meerdere indien
die kosten meer mochten bedragen dan hiervoor is vermeld.
Artikel 19. Toepasselijk Recht.
Op alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 20. Geschillen.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige
verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van
zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst
en ongeacht of één of beide parijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door
de bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij er om moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil
te doen berechten door de Rechter van de woonplaats van koper.